Toán Lớp 7: Tìm nghiệm của đa thức a)-4x^2 + 9 b) x^3 + 4x

Toán Lớp 7: Tìm nghiệm của đa thức
a)-4x^2 + 9
b) x^3 + 4x

TRẢ LỜI

 1. Giải:
  a, -4x^2 + 9 = 0
  -> -4x^2 = -9
  -> x^2 = (-9) : (-4)
  -> x^2 = 2,25
  -> x = ±1,5
  Vậy nghiệm của đa thức -4x^2 + 9 là ±1,5
  b, x^3 + 4x = 0
  -> x(x^2 + 4) = 0
  -> x = 0 hoặc x^2 + 4 = 0
  -> x = 0 hoặc x^2 = -4 (vô lý vì x^2 >= 0)
  Vậy nghiệm của x^3 + 4x là 0.
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   a, x=\pm3/2
  b, x=0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,
  Đa thức có nghiệm
  -4x^2 + 9=0
  ⇔ -4x^2=-9
  ⇔ x^2={-9}/{-4}
  ⇔ x= \pm 3/2
  Vậy x=\pm3/2
  b, 
  Đa thức có nghiệm
  ⇔ x^3 + 4x=0
  ⇔ x(x^2+4)=0
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^2+4=0\end{array} \right.\) 
  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^2=-4 ( loại )\end{array} \right.\)
  Vậy x=0
   

  Trả lời

Viết một bình luận