Toán Lớp 7: Q=(/x+3/*2)^2+/y+3/+2020 tính giá trị nhỏ nhất của Q

By Cát Tiên

Toán Lớp 7: Q=(/x+3/*2)^2+/y+3/+2020 tính giá trị nhỏ nhất của Q
Viết một bình luận