Toán Lớp 7: Q=(/x+3/*2)^2+/y+3/+2020 tính giá trị nhỏ nhất của Q

Toán Lớp 7: Q=(/x+3/*2)^2+/y+3/+2020 tính giá trị nhỏ nhất của Q

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:$GTNN:Q = 2020$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  Q = {\left( {\left| {x + 3} \right|.2} \right)^2} + \left| {y + 3} \right| + 2020\\
  Do:\left\{ \begin{array}{l}
  2\left| {x + 3} \right| \ge 0\\
  \left| {y + 3} \right| \ge 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow {\left( {2\left| {x + 3} \right|} \right)^2} + \left| {y + 3} \right| \ge 0\\
   \Leftrightarrow {\left( {2\left| {x + 3} \right|} \right)^2} + \left| {y + 3} \right| + 2020 \ge 2020\\
   \Leftrightarrow Q \ge 2020\\
   \Leftrightarrow GTNN:Q = 2020\\
  Khi:\left\{ \begin{array}{l}
  x =  – 3\\
  y =  – 3
  \end{array} \right.
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận