Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Một đơn vị bộ đội khí xếp hàng 10;12hoặc 15 đều thừa ra 5 người, biết số người của đơn vị trong khoảng từ320 đến 400 người. Tính số ngư

Toán Lớp 7: Một đơn vị bộ đội khí xếp hàng 10;12hoặc 15 đều thừa ra 5 người, biết số người của đơn vị trong khoảng từ320 đến 400 người. Tính số người của đơn vị đó.

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     Gửi bạn!

    toan-lop-7-mot-don-vi-bo-doi-khi-ep-hang-10-12hoac-15-deu-thua-ra-5-nguoi-biet-so-nguoi-cua-don

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )