Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Đồ thị hàm số y=-2x +3 đi qua điểm nào ? A.(1;-5). B.(-1;-1). C(-1;5). D(1:-3)

Toán Lớp 9: Đồ thị hàm số y=-2x +3 đi qua điểm nào ? A.(1;-5). B.(-1;-1). C(-1;5). D(1:-3)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   #Clickbim 
  Xét A (1;-5) , ta được : 
   -5 = -2 xx 1 + 3
  <=> – 5 = – 2 + 3
  <=> -5 = 1 (Loại)
  Vậy A có tọa độ (1;-5) notin hàm số y=-2x +3
  Xét B (-1;-1) ,ta được :
   -1 = -2 xx (-1) + 3
  <=> -1 = 2 + 3
  <=> 1 = 5 (Loại)
  Vậy B có tọa độ (-1;-1) notin hàm số y=-2x +3 
  Xét C (-1;5) ,ta được : 
  5 = -2 xx (-1) +3
  <=> 5 = 2 + 3
  <=> 5 = 5 (LĐ)
  Vậy C có tọa độ (-1;5) $\in$ hàm số y=-2x +3
  => C 
  Lời giải và giải thích chi tiết:

 2. +) Xét điểm A ( 1 ; -5 ) , ta có : 
    -5 = ( -2 ) . 1 + 3
    -5 = -2 + 3
    -5 = 1 ( vô lý ) 
  Vậy hàm số không đi qua điểm A
  +) Xét điểm B ( -1 ; -1 ) , ta có :
    -1 = ( -2 ) . ( -1 ) + 3
    -1 = 2 + 3
    -1 = 5 ( vô lý ) 
   Vậy hàm số không đi qua điểm B
   Xét điểm C ( -1 ; 5 ) , ta có :  
    5 = ( -2 ) . ( -1 ) + 3
    5 = 2 + 3
    5 = 5
   Vậy hàm số đi qua điểm C
  ⇒ C. ( -1 ; 5 )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )