Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: khu vườn hình thang ABCD (đáy nhỏ AB=30cm, đáy lớn CD=50m diện tích 800 mét vuông) người ta trồng bồn hoa hình tứ giác MENG với M, E, N

Toán Lớp 8: khu vườn hình thang ABCD (đáy nhỏ AB=30cm, đáy lớn CD=50m diện tích 800 mét vuông)
người ta trồng bồn hoa hình tứ giác MENG với M, E, N, G là trung điểm các cạnh hình thang
a) tứ giác MENG là hình gì?
b) tính diện tích bồn hoa?

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )