Toán Lớp 7: M=(2x-1)(2y-1) biết x+y=10 và xy=16 Giải thích chi tiết=5*+Cảm ơn+CTLHN

Toán Lớp 7: M=(2x-1)(2y-1) biết x+y=10 và xy=16
Giải thích chi tiết=5*+Cảm ơn+CTLHN

TRẢ LỜI

Viết một bình luận