Toán Lớp 7: Hết kì 1 điểm Toán của bạn Cường như sau: Hệ số 1: 7,8,6,10 Hệ số 2: 7,6,5,9 Hệ số 3: 8 Em hãy tính điểm trung bình môn Toán học kì 1 c

Toán Lớp 7: Hết kì 1 điểm Toán của bạn Cường như sau:
Hệ số 1: 7,8,6,10
Hệ số 2: 7,6,5,9
Hệ số 3: 8
Em hãy tính điểm trung bình môn Toán học kì 1 của bạn Cường (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

TRẢ LỜI

Viết một bình luận