Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác MNP Nhọn, gọi I là trung điểm của NP. Trên tia đối của tia IM lấy điểm E sao cho MI=IE. Chứng minh: a)Chứng minh MNI=EIP b

Toán Lớp 7: Cho tam giác MNP Nhọn, gọi I là trung điểm của NP. Trên tia đối của tia IM lấy điểm E sao cho MI=IE. Chứng minh:
a)Chứng minh MNI=EIP
b)Chứng minh MN//PE
c)Chứng minh NE=MP

Comments ( 1 )

 1. Giải:
  a. Xét triangle MNI và triangle EIP, ta có
  MI=IE ( giả thuyết )
  hat{NIM} = hat{EIP} ( 2 góc đối đỉnh )
  IN=IP ( I trung điểm NP )
  => triangle MNI = triangle EIP ( c-g-c)
  b. Ta có triangle MNI = triangle EIP ( cmt )
  => hat{NMI} = hat{IEP} ( 2 góc tương ứng )
  => NE // MP ( So le trong )
  c. Xét triangle NIE và triangle PIM, ta có
  IN = IP(I trung điểm NP)
  hat{NIE} = hat{PIM}  ( 2 góc đối đỉnh )
  IM = IE ( giả thuyết )
  => triangle NIE = triangle PIM ( c-g-c)
  => NE = NP ( 2 cạnh tương ứng ) 
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-mnp-nhon-goi-i-la-trung-diem-cua-np-tren-tia-doi-cua-tia-im-lay-diem-e-s

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan