Toán Lớp 7: Cho tam giác MNP Nhọn, gọi I là trung điểm của NP. Trên tia đối của tia IM lấy điểm E sao cho MI=IE. Chứng minh: a)Chứng minh MNI=EIP b

By Mai Lan

Toán Lớp 7: Cho tam giác MNP Nhọn, gọi I là trung điểm của NP. Trên tia đối của tia IM lấy điểm E sao cho MI=IE. Chứng minh:
a)Chứng minh MNI=EIP
b)Chứng minh MN//PE
c)Chứng minh NE=MP
Viết một bình luận