Toán Lớp 7: Cho Tam Giác ABC vuông tại A, D là chân đường phân giác của góc B, D thuộc BC lấy điểm E trên BC sao cho BE = BA a) So sánh: DA và DE

Toán Lớp 7: Cho Tam Giác ABC vuông tại A, D là chân đường phân giác của góc B, D thuộc BC lấy điểm E trên BC sao cho BE = BA
a) So sánh: DA và DE
b) Kẻ đường cao AK của tam giác ABC, K thuộc BC.
Chứng Minh: DE song song với AK
c) Gọi H là giao điểm của AE và BD
Chứng Minh: HA = HE

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho Tam Giác ABC vuông tại A, D là chân đường phân giác của góc B, D thuộc BC lấy điểm E trên BC sao cho BE = BA a) So sánh: DA và DE”

 1. a)
  Xét ΔBAD và ΔBED có:
           hat{B_1}=hat{B_2}(gt)
          BA=BE(gt)
          BD:chung
  ⇒ΔBAD=ΔBED(c.g.c)
  ⇒DA=DE(2 cạnh tương ứng )
  b)
  Theo câu a)ΔBAD=ΔBED(c.g.c)
  ⇒hat{BAD}=hat{BED}=90^o(2 góc tương ứng )
  ⇒DE⊥BC
  Mà AK⊥BC
  ⇒DE//AK( từ ⊥ đến //)(đpcm)
  c)
  Xét ΔABH và ΔEBH có:
         BA=BE(gt)
         hat{B_1}=hat{B_2}(gt)
         BH:chung
  ⇒ΔABH=ΔEBH(c.g.c)
  ⇒HA=HE(2 cạnh tương ứng )(đpcm)
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-d-la-chan-duong-phan-giac-cua-goc-b-d-thuoc-bc-lay-diem

 2. a) \text{Xét Δ ABD và Δ EBD có :}
  \text{BD chung}
  \text{BA = BE (gt)}
  \hat{B_1} = \hat{B_2} \text{(BD là phân giác)}
  => Δ ABD = Δ EBD (c.g.c)
  => DA = DE
  và : \hat{A} = \hat{E} = 90^0
  b) \text{Ta có : AK ⊥ BC}
  \text{     Mà : DE ⊥ BC}
  => \text{DE // AK}  
  c) \text{Xét ΔBAH và ΔBEH có :}
  \text{BH chung}
  \text{BA = BE (gt)}
  \hat{B_1} = \hat{B_2} \text{(BH là phân giác)}
  => ΔBAH = ΔBEH (c.g.c)
  => HA = HE

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-d-la-chan-duong-phan-giac-cua-goc-b-d-thuoc-bc-lay-diem

Viết một bình luận