Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC . Gọi M là trung điểm của cạnh BC . Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA . Chứng minh : góc BAC = góc CD

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC . Gọi M là trung điểm của cạnh BC . Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA . Chứng minh : góc BAC = góc CDB

Comments ( 1 )

 1. Xét DeltaAMB và DeltaDMC có:
  MA=MD (gt)
  MB=MC (gt)
  \hat{AMB}=\hat{DMC} (đối đỉnh)
  =>\DeltaAMB=\DeltaDMC(c-g-c)
  =>\hat{BAM}=\hat{CDM} (2 góc tương ứng)
  $\\$
  Xét DeltaAMC và DeltaDMB có:
  MA=MD (gt)
  MB=MC (gt)
  \hat{BMD}=\hat{CMA} (đối đỉnh)
  =>\DeltaAMC=\DeltaDMB(c-g-c)
  =>\hat{BDM}=\hat{CAM} (2 góc tương ứng) 
  $\\$
  Ta có:
  @\hat{BAC}=\hat{BAM}+\hat{MAC}
  @\hat{CDB}=\hat{CDM}+\hat{MDB}
  Mà \hat{BAM}=\hat{CDM}; \hat{BDM}=\hat{CAM}
  =>\hat{BAC}=\hat{CDB}

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-goi-m-la-trung-diem-cua-canh-bc-tren-tia-doi-cua-tia-ma-lay-diem-d-s

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly