Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của cạnh AB, N là trung điểm của cạnh AC. Trên tia đối NM lấy điểm D sao cho NM = ND. Chứng minh:

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của cạnh AB, N là trung điểm của cạnh AC. Trên tia đối NM lấy điểm D sao cho NM = ND. Chứng minh:
a, ΔANM = ΔCND
b, AB//CN
c, MN = $\frac{1}{2}$ BC

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Xét tam giác AMN và tam giác CDN có:
  MN = ND (GT)
  ANM^=CND^ (đối đỉnh)
  AN = NC (GT)
  => tam giác AMN = tam giác CDN (c.g.c)
  Ta có: tam giác AMN = tam giác CDN
  => AM = CD (2 cạnh tương ứng)
  Ta có: AM = MB (GT) (1)
  Ta có: AM = CD (đã chứng minh trên) (2)
  Từ (1), (2) => MB = CD (đpcm)
  b/ Ta có: tam giác AMN = tam giác CDN (đã chứng minh trên)
  => MAN^=DCN^ (2 góc tương ứng)
  Mà 2 góc này đang ở vị trí so le trong nên
  => AM // CD
  Vì A,M,B thẳng hàng nên MB // CD
  => BMC^=MCD^ (so le trong) (1)
  Ta có: BM = CD (đã chứng minh trên) (2)
  MC: cạnh chung (3)
  Từ (1),(2),(3) => tam giác BMC = tam giác DMC
  => DMC^=MCB^ (2 góc tương ứng)
  Mà 2 góc này đang ở vị trí so le trong
  => MN // BC (đpcm)
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tam giác ABC có: 
  M là trung điểm của AB( theo giả thiết) 
  N là trung điểm của AC( theo giả thiết) 
  =>MN là đường trung bình của tam giác ABC 
  => MN=1/2 BC 
  Chứng minh định lý: 
  Trên tia đối của tia NM lấy điểm D sao cho N là trung điểm của MD 
  Xét tam giác ANM và tam giác CND 
  Ta có: 
  AN=NC( theo giả thiết) 
  Góc ANM=gócCND( hai góc đối đỉnh) 
  NM=ND(cách vẽ) 
  Do đó: 
  Tam giác ANM = tam giác CND( c.g.c) 
  => AM=CD( hai cạnh tương ứng) 
  Và góc A= góc MCD(hai góc tương ứng) 
  => AM//CD 
  => MB//CD 
  => MBCD là hình thang 
  Lại có: 
  AM=CD 
  => MD=BC và MD//BC 
  => MN//BC 
  Mà N là trung điểm của MD(cách vẽ) 
  => MN=1/2 MD 
  =>MN=1/2 BC.

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-goi-m-la-trung-diem-cua-canh-ab-n-la-trung-diem-cua-canh-ac-tren-tia

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )