Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Có 25 người đứng thành vòng tròn, được đánh số thứ tự từ 1 đến 25 theo chiều kim đồng hồ. Họ đọc các số tự nhiên 1;2;3;4… theo chiều ki

Toán Lớp 5: Có 25 người đứng thành vòng tròn, được đánh số thứ tự từ 1 đến 25 theo chiều kim
đồng hồ. Họ đọc các số tự nhiên 1;2;3;4… theo chiều kim đồng hồ như sau
– Người thứ nhất đọc số 1
– Người thứ hai đọc số 2
– Người kế tiếp đọc số lớn hơn 1 đơn vị so với số người bên cạnh vừa đọc Hỏi người ở số thứ tự bao nhiêu sẽ đọc số 2021

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: 
   nên người đọc số cũng là người đọc số 21 
  Vậy người đứng ở vị trí thứ 21 đọc số .

 2. Ta lấy 2021 : 25 = 80 (dư 21)
  Mà mỗi người đọc một số kế tiếp nhau
  Vậy, người thứ 21 sẽ đọc số 2021
  Chúc bạn hok tốt!

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Cát Linh