Toán Lớp 7: cho hàm số `y=2sqrt{x+1}` và các điểm `A,B,C,D` thuộc đồ thị hàm số `a)` Tìm tọa độ điểm `A,B` nếu biết hoành độ điểm `A` là `1,` hoành

Toán Lớp 7: cho hàm số y=2sqrt{x+1} và các điểm A,B,C,D thuộc đồ thị hàm số
a) Tìm tọa độ điểm A,B nếu biết hoành độ điểm A là 1, hoành độ điểm B là 9/4
b) Tìm tọa độ điểm C,D nếu biết tung độ điểm C là 2, tung độ điểm D là 1

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
  y=2\sqrtx+1  (d)  (x>=0)
  a)
  Biết hoành độ của điểm A là 1
  Nên ta thay x_A=1 vào (d) ta được
  y=2\sqrt1+1=2.1+1=3
  Vậy tọa độ điểm A là: (1;3)
  ___________________
  Biết hoành độ B là 9/4
  Nên ta thay x_B=9/4 vào (d) ta được
  y=2\sqrt{9/4}+1=2.(3)/2+1=4
  Vậy tọa độ điểm B là: (9/4;4)
  b)
  Biết tung độ điểm C là 2
  Nên ta thay y=2 vào (d) ta được
  2\sqrtx+1=2
  <=>2\sqrtx=1
  <=>\sqrtx=1/2
  <=>x=1/4
  Vậy tọa độ điểm C là: (1/4;2)
  ______________________________
  Biết tung độ điểm D là 1
  Nên ta thay y=1 vào (d) ta được
  2\sqrtx+1=1
  <=>2\sqrtx=0
  <=>\sqrtx=0
  <=>x=0
  Vậy tọa điểm D là: (0;1)

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)Hoành độ của A là 1
  =>x=1 thay vào hàm số , có:
  y=2\sqrt{1}+1
  y=3
  =>A(1; 3)
  Hoành độ của B là 9/4
  =>x=9/4 thay vào hàm số , có:
  y=2\sqrt{9/4}+1
  y=4
  =>B(9/4; 4)
  b) Tung độ của C là 2
  =>y=2 thay vào hàm số, có:
  2=2\sqrt{x}+1
  \sqrt{x}=1/2
  x=1/4
  =>C(1/4;2)
  Tung độ của D là 1
  =>y=1 thay vào hàm số, có:
  1=2\sqrt{x}+1
  \sqrt{x}=0
  x=0
  =>D(0;1)

  Trả lời

Viết một bình luận