Toán Lớp 6: cho a = 1 + 2 mũ 1 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 + vân vân + 2 mũ 98 Chứng minh a chia hết cho 7

Toán Lớp 6: cho a = 1 + 2 mũ 1 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 + vân vân + 2 mũ 98 Chứng minh a chia hết cho 7

TRẢ LỜI

 1. A = 1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + ….. + 2^98
  A = ( 1 + 2^1 + 2^2 ) + ( 2^3 + 2^4 + 2^5 ) + …. + ( 2^96 + 2^97 + 2^98 )
  A = ( 1 + 2^1 + 2^2 ) . 1 + ( 1 + 2^1 + 2^2 ) . 2^3 + …. + ( 1 + 2^1 + 2^2 ) . 2^96
  A = ( 1 + 2^1 + 2^2 ) . ( 1 + 2^3 + …. + 2^96 )
  A = ( 1 + 2 + 4 ) . ( 1 + 2^3 + …. + 2^96 )
  A = 7 . ( 1 + 2^3 + …. + 2^96 ) vdots 7 ( Điều phải chứng minh )

  Trả lời
 2. A = 1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + … + 2^98
  => A = ( 1 + 2^1 + 2^2 ) + ( 2^3 + 2^4 + 2^5 ) + … + ( 2^96 + 2^97 + 2^98 )
  => A = 1 . ( 1 + 2^1 + 2^2 ) + 2^3 . ( 1 + 2^1 + 2^2 ) + … + 2^96 . ( 1 + 2^1 + 2^2 )
  => A = 1 . 7 + 2^3 . 7 + … + 2^96 . 7
  => A = 7 . ( 1 + 2^3 + … + 2^96 ) \vdots 7
  Vậy A \vdots 7
  #dtkc
   

  Trả lời

Viết một bình luận