Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cho hàm số y=2x hệ số a là A a=-1/2 B a=-2 C a=1/2 D a=2

Toán Lớp 7: cho hàm số y=2x hệ số a là
A a=-1/2
B a=-2
C a=1/2
D a=2

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: D
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  công thức gốc là : y=ax mà đề cho y = 2x
  => a = 2 
   

 2. Giải đáp : D
  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Hàm số y = 2x có dạng y = ax + b ( a \ne 0 )

  Trong đó hàm số y = 2x có hệ số a = 2 và b = 0

  => Giải đáp D
  ____________________

  Hệ số a là số đứng trước biến x còn b là đứng sau x

   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )