Toán Lớp 7: Câu 65 Biết hệ số tỉ lệ thuận của x đối với y là 2. Khi x = 2 thì y bằng: A. 1/2 B. 2

Toán Lớp 7: Câu 65 Biết hệ số tỉ lệ thuận của x đối với y là 2. Khi x = 2 thì y bằng:
A. 1/2 B. 2 C. 1 D. 4

TRẢ LỜI

Viết một bình luận