Toán Lớp 8: tìm MTC: `2/(9x^2 – 1)`; `(4x)/(1 – 3x)`

Toán Lớp 8: tìm MTC: 2/(9x^2 – 1); (4x)/(1 – 3x)

TRẢ LỜI

Viết một bình luận