Toán Lớp 8: tìm MTC: `2/(9x^2 – 1)`; `(4x)/(1 – 3x)`

By Mỹ anh

Toán Lớp 8: tìm MTC: 2/(9x^2 – 1); (4x)/(1 – 3x)
Viết một bình luận