Toán Lớp 7: câu 2 a 2/3-(3/4+x)-1/3 b 2/5+3/5x- căn bậc 25/9 làm nhanh giùm mình với

By Bảo Anh

Toán Lớp 7: câu 2
a 2/3-(3/4+x)-1/3
b 2/5+3/5x- căn bậc 25/9 làm nhanh giùm mình với

0 bình luận về “Toán Lớp 7: câu 2 a 2/3-(3/4+x)-1/3 b 2/5+3/5x- căn bậc 25/9 làm nhanh giùm mình với”

 1. a) 2/3-(3/4+x)=1/3
  <=>3/4-x=2/3-1/3
  <=>3/4-x=1/3
  <=>x=1/3-3/4
  <=>x=-5/12
  Vậy x=-5/12
  b)2/5+3/5x=$\sqrt{\dfrac{25}{9} }$
  <=>2/5+3/5x=±5/3
  <=> \(\left[ \begin{array}{l} \dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{5}x=\dfrac{5}{3} \\\dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{5}x=-\dfrac{5}{3}\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l} \dfrac{3}{5}x=\dfrac{5}{3}- \dfrac{2}{5} \\\ \dfrac{3}{5}x=-\dfrac{5}{3}-\dfrac{2}{5} \end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l} \dfrac{3}{5}x=\dfrac{19}{5} \\\ \dfrac{3}{5}x=-\dfrac{31}{15} \end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l} x=\dfrac{19}{5}:\dfrac{3}{5} \\\ x=-\dfrac{31}{15}: \dfrac{3}{5}\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l} x=\dfrac{19}{19} \\\ x=-\dfrac{31}{9}\end{array} \right.\)
  Vậy x ∈{19/9;- 31/9}
  @thew
   

  Trả lời
 2. a,
  2/3 – ( 3/4 + x ) = 1/3
  3/4 + x = 2/3 – 1/3
  3/4 + x = 1/3
  x = 1/3 – 3/4
  x = -5/12
  => x = -5/12
  b,
  2/5 + 3/5x =  $\sqrt{\dfrac{25}{9}}$
  2/5 + 3/5x = ±5/3
  – TH1: 2/5 + 3/5x = 5/3
  3/5x = 5/3 – 2/5
  3/5x = 19/15
  x = 19/15 : 3/5
  x = 19/9
  – TH2: 2/5 + 3/5x = -5/3
  3/5x = -5/3 – 2/5
  3/5x = -31/15
  x = -31/15 : 3/5
  x = -31/9
  => x ∈ { 19/9; -31/9 }

  Trả lời

Viết một bình luận