Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Câu 11:Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 1 thì y= 24. Vậy, khi x = 8 thì y bằng: A.96 B.48 C.192 D.24 Câu 1

Toán Lớp 7: Câu 11:Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 1 thì y= 24. Vậy, khi x = 8 thì y bằng:
A.96
B.48
C.192
D.24
Câu 12:Cho tam giác cân ABC ( AB = AC ) , biết C = 80 . Thì số có kết quả là:
a. = 20 độ b. = 30 độ
c. = 40 độ d. = 60 độ Câu 13:Cho Δ ABC và Δ MNP có AB =MN; BC = MP cần thêm điều kiện gì để hai tam giác bằng nhau?
A.AB = NP
B.AB = MP
C.AC = NP
D.AC = MP

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Thu