Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tính tỉ số phần trăm của các số sau: a) 16 và 60 c) 0,13 và 7,2 =====–…

Toán Lớp 5: Tính tỉ số phần trăm của các số sau:
a) 16 và 60 c) 0,13 và 7,2
…………………………………………………………………………………………………………………….
b) 6 và 54 d) 72,5 và 24
…………………………………………………………………………………………………………………….

Comments ( 2 )

 1. $\text{ @HV }$
  $\text{ a) Tỉ số phần trăm của 16 và 60: }$
  $\text{ (16 : 60) x 100 = 26,(6) % }$
  $\text{ b) Tỉ số phần trăm của 6 và 54: }$
  $\text{ (6 : 54) x 100 = 11,(1) % }$
  $\text{ c) Tỉ số phần trăm của 0,13 và 7,2: }$
  $\text{ (0,13 : 7,2) x 100 = 1,80(5) % }$
  $\text{ d) Tỉ số phần trăm của 72,5 và 24: }$
  $\text{ (72,5 : 24) x 100 = 302,08(3) % }$
   

 2. Ti số phần trăm các số đó là :
  a, 16 : 60 xx 100 = 26,6666..%
  b, 0,13 : 7,2 xx 100 = 1,8055..%
  c, 6 : 54 xx 100 = 11,1111..%
  d, 72,5 : 24 xx 100 = 302,0833..%
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân