Toán Lớp 7: Xác định hệ số m để các đa thức sau nhận làm một nghiệm a,f(x)=mx ²+2x+8 b,g(x)=7x ²+mx-1 c,h(x)=x^5-3x ²+m Giúp mình với ạ

By Hạ Uyên

Toán Lớp 7: Xác định hệ số m để các đa thức sau nhận làm một nghiệm
a,f(x)=mx ²+2x+8
b,g(x)=7x ²+mx-1
c,h(x)=x^5-3x ²+m
Giúp mình với ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Xác định hệ số m để các đa thức sau nhận làm một nghiệm a,f(x)=mx ²+2x+8 b,g(x)=7x ²+mx-1 c,h(x)=x^5-3x ²+m Giúp mình với ạ”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) f(x)=mx² + 2x + 8
  f(x) có nghiệm khi mx^2 + 2x +8=0
  f(x) nhận 1 làm nghiệm -> thay x=1 vào f(x)
  ->m·(1^2)+2·(1)+8=0
  ->m+2+8=0
  ->m+10=0
  ->m=-10
  vậy khi đa thức có nghiệm x=1 thì m=-10
  b) g(x)=7x^2 + mx -1
  g(x) có nghiệm khi 7x^2 + mx -1=0
  g(x) nhận 1 làm nghiệm -> thay x=1 vào B(x)
  ->7(1)^2+m(1)-1=0
  ->7+m-1=0
  ->6+m=0
  ->m=-6
  vậy khi đa thức có nghiệm x=1 thì m=-6
  c) h(x) = x^5- 3x² + m
  h(x) có nghiệm khix^5 -3x^2 +m =0
  h(x) nhận 1 làm nghiệm -> thay x=1 vào h(x)
  ->1^5-3.1^2+m=0
  ->1-3+m=0
  ->   -2+m=0
  ->m=2
  vậy khi đa thức có nghiệm x=1 thì m=2

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a,m=-10
  b,m=-6
  c,m =2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, f(x) = mx² +2x +8 nhận 1 làm nghiệm
  <=> f(1) = 0
  <=> m.1² +2.1+8=0
  <=> m +2+8 =0
  <=> m +10=0
  <=> m=-10
  b, g(x) =7x² +mx -1 nhận 1 làm nghiệm
  <=> g(1)=0
  <=> 7.1²+m.1 -1=0
  <=>7+m -1=0
  <=> m +6=0
  <=> m =-6
  c, h(x) =x^5 -3x² +m nhận 1 làm nghiệm
  <=> h(1)=0
  <=> 1^5 -3.1² +m =0
  <=> 1-3 +m =0
  <=> m -2=0
  <=> m =2

  Trả lời

Viết một bình luận