Toán Lớp 7: ( 4x – 9 ) . ( 2,5 + -7/3x ) =0

By Cát Tiên

Toán Lớp 7: ( 4x – 9 ) . ( 2,5 + -7/3x ) =0

0 bình luận về “Toán Lớp 7: ( 4x – 9 ) . ( 2,5 + -7/3x ) =0”

 1. ( 4x – 9 ) . ( 2,5+ $\frac{-7}{3}$ .x ) =0
  => 4x-9=0 hoặc 2,5+ $\frac{-7}{3}$ .x=0 
  TH1:
  4x-9=0
  4x   =0+9
  4x    =9
    x     =9:4
    x      =$\frac{9}{4}$ 
  TH2:
  2,5 +$\frac{-7}{3}$.x =0
          $\frac{-7}{3}$.x=0-2,5
          $\frac{-7}{3}$.x=-2,5
                          x=-2,5: $\frac{-7}{3}$
                          x=$\frac{15}{14}$ 
  Vậy  x=$\frac{15}{14}$ hoặc   x      =$\frac{9}{4}$ 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  x \in {9/4 ; 15/14}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (4x-9)(2,5 + (-7)/3 x) = 0
  => 4x – 9 =0 hoặc 2,5 + (-7)/3 x =0
  +) 4x – 9  =0
  => 4x = 9
  => x = 9/4
  +) 2,5 + (-7)/3 x = 0
  => (-7)/3 x = -2,5
  => x = 15/14
  Vậy x \in {9/4 ; 15/14}

  Trả lời

Viết một bình luận