Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Tìm các giá trị của x để mỗi biểu thức sau có nghĩa: a) Căn 3x^2+1; b)Căn (x-3).(x-1) ; c)Căn x^2-4; d) Căn 2+x/5-x ; e) 1/căn 2x-x^

Toán Lớp 9: Tìm các giá trị của x để mỗi biểu thức sau có nghĩa: a) Căn 3x^2+1; b)Căn (x-3).(x-1) ; c)Căn x^2-4; d) Căn 2+x/5-x ; e) 1/căn 2x-x^2 { Giúp mik với ạ, mik cần gấp)

Comments ( 2 )

  1. $\text{a) $\sqrt{3x^{2}+1}$ luôn được xác định với mọi x ∈ R}$ $\\$ $\text{b) $\sqrt{(x-3)(x-1)}$ xác định khi x $\geq$ 3 hoặc x $\leq$ 1}$ $\\$ $\text{c) $\sqrt{x^{2}-4}$ xác định khi x $\geq$ 2 hoặc x $\leq$ -2}$ $\\$ $\text{d) $\sqrt{\frac{2+x}{5-x}}$ xác định khi -2 $\leq$ x < 5}$ $\\$ $\text{e) $\frac{1}{\sqrt{2x-x^{2}}}$ xác định khi 0 < x < 2}$
    Chúc bạn học tốt.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Melanie