Toán Lớp 7: `|x+2| + |x-2| = 3 ` Giúp mình với ! Tìm x

By Bảo Anh

Toán Lớp 7: |x+2| + |x-2| = 3
Giúp mình với !
Tìm x

0 bình luận về “Toán Lớp 7: `|x+2| + |x-2| = 3 ` Giúp mình với ! Tìm x”

 1. Giải đáp:
  Không x thỏa mãn đề bài
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có |x+2|+|x-2|=3(1)
  Áp dụng |x|+|y|≥|x+y|∀x
  Nên |x+2|+|x-2|
  =|x+2|+|2-x|≥|x+2+2-x|=4∀x(2)
  Từ (1)(2)⇒4=3(Vô lí)
  Vậy không x thỏa mãn đề bài

  Trả lời
 2. Giải đáp+giải thích các bước giải:
  Ta có tính chất $|P| \ge P,|P| \ge -P$
  Áp dụng tính chất trên ta có:
  $|x+2| \ge x+2$
  $|x-2| \ge 2-x$
  $\Rightarrow |x+2|+|x-2| \ge x+2+2-x=4$
  Mà $4>3$
  $\Rightarrow$ không có x thoả mãn
  Vậy không có x thoả mãn đề bài

  Trả lời

Viết một bình luận