Toán Lớp 7: *Chứng minh rằng: a) $5^{5}$ – $5^{4}$ + $5^{3}$ chia hết cho 7. c) $24^{54}$ . $54^{24}$ . $2^{10}$ chia hết cho $72^{63}$

By Nhã Trúc

Toán Lớp 7: *Chứng minh rằng:
a) $5^{5}$ – $5^{4}$ + $5^{3}$ chia hết cho 7.
c) $24^{54}$ . $54^{24}$ . $2^{10}$ chia hết cho $72^{63}$

0 bình luận về “Toán Lớp 7: *Chứng minh rằng: a) $5^{5}$ – $5^{4}$ + $5^{3}$ chia hết cho 7. c) $24^{54}$ . $54^{24}$ . $2^{10}$ chia hết cho $72^{63}$”

 1. a) 5^5 – 5^4 + 5^3
  = 5^3 . 5^2 – 5^3 . 5 + 5^3
  = 5^3 . (5^2 – 5 + 1)
  = 5^3 . 21
  Vì 21 chia hết cho 7
  => 5^3 . 21 chia hết cho 7
  => (đpcm)
  c) 24^54 . 54^24 . 2^10
  = (2^3 . 3)^54 . (3^3 .2) ^24 . 2^10
  = (2^3)^54 . 3^54 . (3^3)^24 . 2^24 . 2^10
  = (2^162 . 2^24) . (3^54 . 3^72)
  = 2^196 . 3^126 (1)
  Ta lại có:
  72^63 = (2^3 . 3^2) ^63 = (2^3)^63 . (3^2)^63 = 2^189 . 3^126 (2)
  Từ (1) và (2) 
  => (đpcm)

  Trả lời

Viết một bình luận