Toán Lớp 7: *Tìm x các số nguyên dương n, biết: a) 32 < $2^{n}$ < 128 b) 9 . 27 $\leq$ $3^{n}$ $\leq$ 243

By Ngọc Ðàn

Toán Lớp 7: *Tìm x các số nguyên dương n, biết:
a) 32 < $2^{n}$ < 128 b) 9 . 27 $\leq$ $3^{n}$ $\leq$ 243

0 bình luận về “Toán Lớp 7: *Tìm x các số nguyên dương n, biết: a) 32 < $2^{n}$ < 128 b) 9 . 27 $\leq$ $3^{n}$ $\leq$ 243”

Viết một bình luận