Toán Lớp 7: 1, A= 6^3 + 3 x 6^2 + 3^3/-13 2, 13 x 87 + 42/13 x 88 + 29 – 115 x 89 + 3/115 x 88 -118

Toán Lớp 7: 1, A= 6^3 + 3 x 6^2 + 3^3/-13
2, 13 x 87 + 42/13 x 88 + 29 – 115 x 89 + 3/115 x 88 -118

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   1. A = $\frac{6^3+ 3 . 6^2+ 3^3}{-13}$ 
  = $\frac{2^3. 3^3+3 . 2^2.3^2.3^4}{-13}$
  = $\frac{3^3.8+3^3.4+3^3.1}{-13}$ 
  = $\frac{3^3.(8+4+1)}{-13}$ 
  = $\frac{3^3.13}{-13}$ 
  =$3^{3}$ . 1
  = -27
  2. $\frac{13 . 87+42}{13.88+29}$ – $\frac{115.89+3}{115.88-118}$
  = $\frac{13.(88-1)+42}{13.88+29}$ $\frac{13.88-13+42}{13.88+29}$ – $\frac{115.88+118}{115.88+118}$ 
  = $\frac{13.88+29}{13.88+29}$ – $\frac{115.88+118}{115.88+118}$ 
  = 1 – 1 = 0
   

  Trả lời

Viết một bình luận