Toán Lớp 5: tính thận tiện nhất 85,269 x 73 + 85,269 + 5 x 85,269+85,269 x 21

Toán Lớp 5: tính thận tiện nhất
85,269 x 73 + 85,269 + 5 x 85,269+85,269 x 21

TRẢ LỜI

 1. $#BenOkk$
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  85,269 × 73 + 85,269 + 5 x 85,269+85,269 × 21
  = 6224,637+85,269+5×85,269+85,269×21
  = 6224,637+85,269+426,345+85,269×21
  = 6224,637+85,269+426,345+1790,649
  = 8526,9

  Trả lời

Viết một bình luận