Toán Lớp 9: rút gọn bt : 3+√3/√3 + √6-√3/1-√2

Toán Lớp 9: rút gọn bt : 3+√3/√3 + √6-√3/1-√2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (3+\sqrt{3})/(\sqrt{3}) + (\sqrt{6}-\sqrt{3})/(1-\sqrt{2})
  =  (\sqrt{3}(\sqrt{3}+1))/(\sqrt{3}) + ((\sqrt{6}-\sqrt{3})(1+\sqrt{2}))/((1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2}))
  = \sqrt{3} + 1 – \sqrt{3}/1
  = \sqrt{3} + 1 – \sqrt{3}
  = 1

  Trả lời
 2. Giải đáp:  =1
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (3+\sqrt{3})/(\sqrt{3})+(\sqrt{6}-\sqrt{3})/(1-\sqrt{2})
  =(\sqrt{3}.\sqrt{3}+\sqrt{3}.1)/(\sqrt{3})+(\sqrt{3}.\sqrt{2}-\sqrt{3}.1)/(1-\sqrt{2})
  =(\sqrt{3}(\sqrt{3}+1))/(\sqrt{3})+(-\sqrt{3}.(1-\sqrt{2}))/(1-\sqrt{2})
  =\sqrt{3}+1-\sqrt{3}
  =1

  Trả lời

Viết một bình luận