Toán Lớp 6: viết thêm các số liền trước và liền sau của hai số 3532 và số 3529 để được sáu số tự nhiên rồi sắp xếp số tự nhiên đó theo thứ tự từ bé

By An Kim

Toán Lớp 6: viết thêm các số liền trước và liền sau của hai số 3532 và số 3529 để được sáu số tự nhiên rồi sắp xếp số tự nhiên đó theo thứ tự từ bé đến lớn
Viết một bình luận