Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: tính nhanh tổng dãy số :2,8,14,20,26,32,38,44

Toán Lớp 6: tính nhanh tổng dãy số :2,8,14,20,26,32,38,44

Comments ( 2 )

 1. Khoảng cách giữa hai số liền kề là 6 đơn vị.
  Số số hạng của dãy số là:
  (44 – 2) : 6 + 1 = 8 (số)
  Tổng là:
  (44 + 2) xx 8 : 2 = 184
  Đáp số: 184
   

 2. C1 : Tổng đó có giá trị là :
  2 + 8 + 14 + 20 + 26 + 32 + 38 + 44
  = ( 44 + 2 ) + ( 38 + 8 ) + ( 32 + 14 ) + ( 20 + 26 )
  = 46 + 46 + 46 + 46
  = 46 . 4
  = 184
  ______________________________________________
  C2 : Nhận xét : Đây là dãy số cách đều 6 đơn vị .
      Dãy đó có số lượng hạng là :
        ( 44 – 2 ) : 6 + 1 = 8 ( số )
       Tổng đó có giá trị là :
         ( 44 + 2 ) xx 8 : 2 = 184
                                 Đáp số : 184 .

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Băng