Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Viết tập hợp sau bằng cánh liệt kê các phần tử ???? = {???? ∈ ℤ|???? ⋮ 7 ????à − 21 < ???? ≤ 21} ???? = {???? ∈ ℤ|6 ⋮ ???? ????à − 6 < ???? ≤ 3} ( cho lời

Toán Lớp 6: Viết tập hợp sau bằng cánh liệt kê các phần tử
???? = {???? ∈ ℤ|???? ⋮ 7 ????à − 21 < ???? ≤ 21} ???? = {???? ∈ ℤ|6 ⋮ ???? ????à − 6 < ???? ≤ 3} ( cho lời giải)

Comments ( 2 )

 1. Vì x \vdots 7 => x ∈ B(7) = {…;-28 ;-21 ;-14 ; -7 ; 0 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28 ; …}
  Mà -21 < x ≤ 21 => x ∈ {-14 ; -7 ; 0 ; 7 ; 14 ; 21}
  Vậy x ∈ {-14 ; -7 ; 0 ; 7 ; 14 ; 21}
  Vì 6 \vdotx x => x ∈ Ư(6) = {-6 ; -3 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6}
  Mà -6 < x ≤ 3 => x = -3
  Vậy x = -3
  #dtkc

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, x \vdots 7
  =>x in B(7)(đk: -21<x≤21)
  =>$\text{A={-14,-7,0,7,14,21}}$
  b, 6 \vdots x
  =>x in Ư(6)(đk: -6<x≤3)
  =>$\text{A={-3,-2 ,-1,1,2,3}}$
  (Bài tham khảo)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )