Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: dùng 4 máy ủi làm phẳng đường AB hết 10 giờ.Hỏi nếu tăng thêm 6 máy ủi với cùng năng suất thì làm phẳng con đường AB hết mấy giờ?

Toán Lớp 7: dùng 4 máy ủi làm phẳng đường AB hết 10 giờ.Hỏi nếu tăng thêm 6 máy ủi với cùng năng suất thì làm phẳng con đường AB hết mấy giờ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   #Clickbim 
  Gọi x (giờ)(x>0) là thời gian của 6 máy ủi làm việc 
  Vì năng suất ủi như nhau và không đổi 
  -> Thời gian là tỷ lệ nghịch 
  => 4/6 = x/6
  => x xx 6 = 4 xx 6
  => x xx 6 = 24
  => x  = 24 : 6
  => x = 4 (TM)
  Vậy 6 máy ủi với cùng năng suất thì làm phẳng con đường AB hết 4 giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   dùng máy ủi làm từ A đến B là :
      4 x 10 = 40  ( thời gian )
  nếu tăng thêm 10 máy ủi thì mất số giờ là :
          40 : (6+4)=4 ( giờ )
                Đáp số : 4 giờ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )