Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một người mua 2,5 kg gạo và mua ngô hấp 3 lần gạo .Hỏi người đó đã mua tất cả bao nhiêu kg gạo và ngô

Toán Lớp 5: Một người mua 2,5 kg gạo và mua ngô hấp 3 lần gạo .Hỏi người đó đã mua tất cả bao nhiêu kg gạo và ngô

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp :
   7,5 kg ngô
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  Theo đề bài ta biết được sô ki – lô gam gạo là 2,5 kg . Vậy người đó mua 2,5 kg gạo
  Người đó đã mua tất cả số ki – lô -gam ngô là :
                2,5 x 3 = 7,5 ( kg )
                           Đáp số : 7,5 kg ngô .

 2.  
  Lời giải và giải thích chi tiết + Giải đáp:
     Số ngô người đó mua là :
           2,5 x 3 = 7,5 (kg)
     Người đó đã mua tất cả số kg gạo và ngô là :
            2,5 + 7,5 = 10 (kg)
                  Đáp số : 10kg

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Quỳnh