Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm x ∈ Z, biết: |8 – x| + 2 = 1

Toán Lớp 6: Tìm x ∈ Z, biết:
|8 – x| + 2 = 1

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ( 8 – x ) + 2 = 1
   ( 8 – x )        = 1 – 2 = -1
           x          = 8 – ( -1)
           x          = 9
  Chúc bn hok tốt!!!!
  Cho mik xin ctlhn ah!!!!

 2. |8 – x| + 2 = 1
  |8 – x| = 1 – 2
  |8 – x| = -1
  => Không có giá trị x thỏa mãn
  __________________________________________
  Vì kết quả của 1 trị tuyệt đối luôn là số không âm
  Nhưng ở bài trên kết quả lại là số âm
  Nên không có giá trị x

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )