Toán Lớp 6: i, 5^x+4 – 3.5^x+3=2.5^11 k, 3^x+2 + 4.3^x+1=7.3^6 l, 27<81^3 : 3^x<243 (x ∈ N)

By Hoàng Hà

Toán Lớp 6: i, 5^x+4 – 3.5^x+3=2.5^11
k, 3^x+2 + 4.3^x+1=7.3^6
l, 27<81^3 : 3^x<243 (x ∈ N)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: i, 5^x+4 – 3.5^x+3=2.5^11 k, 3^x+2 + 4.3^x+1=7.3^6 l, 27<81^3 : 3^x<243 (x ∈ N)”

 1. \text{i)}
  5^{x+4} – 3 . 5^{x+3} = 2 . 5^11
  -> 5^{x+3} . 5 – 3 . 5^{x+3} = 2 . 5^11
  -> 5^{x+3}(5 -3) = 2 . 5^11
  -> 5^{x+3} . 2 = 2 . 5^11
  -> 5^{x+3} =5^11
  -> x +3=11
  -> x = 8
  Vậy x = 8
  $\\$
  \text{k)}
  3^{x+2} + 4 . 3^{x+1} = 7 . 3^6
  -> 3^{x+1} . 3 + 4 . 3^{x+1} = 7 . 3^6
  -> 3^{x+1}(3+4) = 7 . 3^6
  -> 3^{x+1} = 3^6
  -> x +1 =6
  -> x =5
  Vậy x =5
  $\\$
  \text{l)}
  27 < 81^3 : 3^x < 243
  -> 3^3 < 3^4 : 3^x < 3^5
  -> 3^4 : 3^x = 3^4
  -> 3^{4 -x} =3^4
  ->  4 – x = 4
  -> x = 0
  Vậy x =0

  Trả lời

Viết một bình luận