Toán Lớp 6: tìm x thuộc Z sao cho 2x+1 chia hết cho x-2

Toán Lớp 6: tìm x thuộc Z sao cho 2x+1 chia hết cho x-2

0 bình luận về “Toán Lớp 6: tìm x thuộc Z sao cho 2x+1 chia hết cho x-2”

 1. 2x + 1 chia hết cho x – 2
  => 2x  – 4 + 5 chia hết cho x – 2
  => 2(x – 2) + 5 chia hết cho x – 2
  => 5 chia hết cho x – 2
  => x – 2 € Ư (5)
  => x – 2 = {-5; -1; 1; 5}
  => x  = {-3; -1; 3; 7}
  vậy x€{-3;-1;3;7}
  chưa chắc đúng 
  cho câu trả lời hay nhất đi mà :<<

Viết một bình luận