Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 1 tủ sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn,12cuốn,15cuốn đều vừa đủ bó. Cho biết số sách trong khoảng từ 400đến 500 cuốn.tìm số quyển sách

Toán Lớp 6: 1 tủ sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn,12cuốn,15cuốn đều vừa đủ bó. Cho biết số sách trong khoảng từ 400đến 500 cuốn.tìm số quyển sách đó

Comments ( 2 )

 1. Gọi số quyển sách là x 
  Vì: xếp thành từng bó 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó 
  Nên x ∈ BCNN(8,12,15) và 400 ≤ x ≤ 500
  8 = 2^3
  12=2^2 . 3
  15=3.5
  BCNN(8,12,15) = 2^3 . 3 . 5 = 8.3.5 =120
  B(120) = BCNN(8,12,15) = {0; 120; 240; 360; 480; 600;………}
  Vì: 400 ≤ x ≤ 500
  Nên: x = 480
  Vậy: số quyển sách đó là 480

 2. gọi số sách cần tìm là x
  vì khi xếp sách vào tủ thành từng bó 8 cuốn,12cuốn,15cuốn đều vừa đủ bó⇒x⋮  8;12;15→x∈BC(8;12;15)
  →x∈{120;240;360:480;…}
  mà 400bes hơn hoặc bằng x bé hơn hoặc bằng 500→x=480

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )