Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên X để X+11 chia hết cho X+3

By Mai Lan

Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên X để X+11 chia hết cho X+3

0 bình luận về “Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên X để X+11 chia hết cho X+3”

 1. Ta có: x+11 chia hết cho x+3
            x+3 luôn chia hết cho x+3
  ⇒ x+11-(x+3) chia hết cho x+3
  ⇒8 chia hết cho x+3
  ⇒x+3 ∈ Ư(8) 
  Ta có:
  x+3       1        2       4        8                   
    x         -2      -1       1        5
  Mà x là số tự nhiên
  ⇒x ∈ {1;5}      

  Trả lời

Viết một bình luận