Toán Lớp 7: `text{CMR:Nếu}` `a(y+z)=b(z+x)=c(x+y)` `text{Trong đó a,b,c là các số khác nhau và khác 0 thì}“{y-z}/{a(b-c)}={z-x}/{b(c-a)}={x-y}/{c

By Dương

Toán Lớp 7: text{CMR:Nếu} a(y+z)=b(z+x)=c(x+y) text{Trong đó a,b,c là các số khác nhau và khác 0 thì}{y-z}/{a(b-c)}={z-x}/{b(c-a)}={x-y}/{c(a-b)}

0 bình luận về “Toán Lớp 7: `text{CMR:Nếu}` `a(y+z)=b(z+x)=c(x+y)` `text{Trong đó a,b,c là các số khác nhau và khác 0 thì}“{y-z}/{a(b-c)}={z-x}/{b(c-a)}={x-y}/{c”

 1. $\\$
  a(y+z)=b(z+x)=c(x+y)
  ->(a(y+z))/(abc)=(b(z+x))/(abc)=(c(x+y))/(abc)
  -> (y+z)/(bc)=(z+x)/(ac)=(x+y)/(ab)
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau có :
  (y+z)/(bc)=(z+x)/(ac)=(y+z-z-x)/(bc-ac)=(y-x)/(c(b-a))=(x-y)/(c(a-b)) (1)
  (z+x)/(ac)=(x+y)/(ab)=(z+x-x-y)/(ac-ab)=(z-y)/(a(c-b))=(y-z)/(a(b-c)) (2)
  (y+z)/(bc)=(x+y)/(ab)=(y+z-x-y)/(bc-ab)=(z-x)/(b(c-a)) (3)
  Từ (1)(2)(3)
  -> (y-z)/(a(b-c))=(z-x)/(b(c-a))=(x-y)/(c(a-b)) 

  Trả lời

Viết một bình luận