Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x biết: x chia hết cho 10,12,60 và 120 ≤ x ≥ 200

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x biết:
x chia hết cho 10,12,60 và 120 ≤ x ≥ 200

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì x chia hết 10,12,60
  ⇒ x ∈ BC(10 ; 12 ; 60)
  Ta có
  10 = 2 . 5
  12 = 2^2 . 3
  60 = 2^2 . 3 . 5
  ⇒ BCNNNN(10 ; 12 ; 60) = 2^2 . 3 . 5 = 60
  ⇒ BC(10 ; 12 ; 60) = {0 ; 60 ; 120 ; 180 ; 240;…}
  Vì 120 ≤ x < 200
  ⇒ x ∈ {120 ; 180}
  Vậy x ∈ {120 ; 180}

 2. Vì x \vdots 10 ; 12 ; 60 => x ∈ BC(10 ; 12 ; 60)                       ĐK : 120 ≤ x < 200
  Ta có :
  10 = 2 . 5
  12 = 2^2 . 3
  60 = 2^2 . 3 . 5
  => BCNNN(10 ; 12 ; 60) = 2^2 . 3 . 5 = 60
  => BC(10 ; 12 ; 60) = B(60) = {0 ; 60 ; 120 ; 180 ; 240 ; …}
  Mà 120 ≤ x < 200 => x ∈ {120 ; 180}
  Vậy x ∈ {120 ; 180}
  #dtkc

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )