Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x , biết : ( 2x – 8 ) ^100 = ( 2x – 8 )^60

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x , biết :
( 2x – 8 ) ^100 = ( 2x – 8 )^60

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x – 8)^100 = (2x – 8)^60
  (2x – 8)^100 – (2x – 8)^60 = 0
  (2x – 8)^60 . [(2x – 8)^40 – 1] = 0
  = > (2x – 8)^60 = 0 hoặc (2x – 8)^40 – 1 = 0
  = > 2x – 8 = 0 hoặc (2x – 8)^40 = 1
         2x  = 8 hoặc 2x – 8 = 1 hoặc 2x – 8 = -1
          x = 8 : 2 hoặc 2x = 9 hoặc 2x = 7
         x = 4 hoặc x = 9/2 hoặc x = 7/2
  Mà x là số tự nhiên 
  = > x = 4

  Trả lời

Viết một bình luận