Toán Lớp 7: 6x = 5y , 4y = 3z và x+ y + z = 38

Toán Lớp 7: 6x = 5y , 4y = 3z và x+ y + z = 38

TRẢ LỜI

 1. Theo bài ra:
  +) x+y+z=38
  +) 6x=5y⇒x/5=y/6 (1)
  +) 4y=3z⇒y/3=z/4⇒y/6=z/8 (2)
  Từ (1) và (2) ⇒x/5=y/6=z/8
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x/5=y/6=z/8={x+y+z}/5+6+8=38/19=2
  ⇒ x=10; y=12; z=16

  Trả lời
 2. 6x=5y<=>x/5=y/6<=>x/15=y/18(1)
  4y=3z<=>y/3=z/4<=>y/18=z/24(2)
  (1)(2)=>x/15=y/18=z/24
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x/15=y/18=z/24=(x+y+z)/(15+18+24)=38/57=2/3
  Do đó:
  x/15=2/3<=>x=10
  y/18=2/3<=>y=12
  z/24=2/3<=>z=16
  Vậy (x;y;z)=(10;12;16)
   

  Trả lời

Viết một bình luận