Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm n, n thuộc N biết: 7 chia hết cho n

Toán Lớp 6: Tìm n, n thuộc N biết:
7 chia hết cho n

Comments ( 2 )

 1. bài làm :
   Vì 7 chia hết cho n nên n là Ư của 7
    ⇒ Ư = {7 ; 1 ; -1 ; -7 }   
    Và n ∈  N nên 
    ⇒n = {7 ; 1 }

 2. Giải đáp:
   $\text{n = 1 hoặc 7}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Vì 7 $\vdots$ n}$
  $\text{⇒ n ∈ U(7)}$
  $\text{⇒ n ∈ {-7;-1;1;7}}$
  $\text{Vì n ∈ N}$
  $\text{⇒ n = 1 hoặc n = 7}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc Sa