Toán Lớp 6: Tìm n, n thuộc N biết: 7 chia hết cho n

By Ngọc Sa

Toán Lớp 6: Tìm n, n thuộc N biết:
7 chia hết cho n

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm n, n thuộc N biết: 7 chia hết cho n”

 1. Giải đáp:
   $\text{n = 1 hoặc 7}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Vì 7 $\vdots$ n}$
  $\text{⇒ n ∈ U(7)}$
  $\text{⇒ n ∈ {-7;-1;1;7}}$
  $\text{Vì n ∈ N}$
  $\text{⇒ n = 1 hoặc n = 7}$

  Trả lời

Viết một bình luận