Toán Lớp 5: Trong khu vườn nhà Nam có 30 cây gồm : cây cam , chanh , bưởi . Số cây cam bằng 75% số cây bưởi , số cây chanh bằng 3/5 số cây bưởi .

By Lan Phương

Toán Lớp 5: Trong khu vườn nhà Nam có 30 cây gồm : cây cam , chanh , bưởi . Số cây cam bằng 75% số cây bưởi , số cây chanh bằng 3/5 số cây bưởi . Hỏi , vườn nhà Nam có bao nhiu cây mỗi loại ???

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Trong khu vườn nhà Nam có 30 cây gồm : cây cam , chanh , bưởi . Số cây cam bằng 75% số cây bưởi , số cây chanh bằng 3/5 số cây bưởi .”

 1. 75% = 0,75 = 3/4
  Coi số cây cam là 3 phần ; số cây bưởi là 4 phần thì số cây chanh là 3 phần như thế
  Số cây cam là :
  30 : ( 3 + 4 + 3 ) × 3 = 9 ( cây )
  Số cây bưởi là :
  9 : 75 × 100 = 12 ( cây )
  Số cây chanh là :
  30 – 12 – 9  = 9 ( cây )
                     Đáp số : 9 cây cam ; 12 cây bưởi ; 9 cây chanh
  #dtkc
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:  cây cam: 9 cây
               cây chanh: 9 cây
               cây bưởi:12 cây
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   75%=3/4 
  cam : bưởi                                  chanh  : bưởi   
  3       :   4                                         3      :   4
  Tổng số phần là:
  3+3+4= 10 phần
  1 phần = 30 : 10=3
  số cam: 3×3=9 cây
  số bưởi: 3×4=12 cây
  số chanh: 3×3 =9 cây
          

  Trả lời

Viết một bình luận