Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: tìm chữ số a,b sao cho 825a2b chia hết cho cả 5,9 và không chia hết cho 2 mình cần gấp

Toán Lớp 6: tìm chữ số a,b sao cho 825a2b chia hết cho cả 5,9 và không chia hết cho 2
mình cần gấp

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:825525
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có số 825a2b \vdots 5;9
  Ta xét b trước:
  Mà b phải chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2=> b=5
  Ta xét a:
  Vì tổng các chữ số phải chia hết cho 9 nên:
  Ta có : 8+2+5+a+2+5 \vdots 9
  => 22 + a \vdots 9
  B(9)={0;9;18;27;…}
  Mà a là số có 1 chữ số và lon s hơn 22:
  => 22 + a = 27
  => a=27-22=5
  Vậy ta có: a=5;b=5
  Vậy số đó là: 825525

 2. Giải đáp:
  825525
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  + Chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 => b = 5 
  + Chia hết cho 9 => 8 + 2 + 5 + a + 2 + 5 = 22 + a chia hết cho 9 
  => a = 5 thỏa mãn vì 27 chia hết cho 9
  Vậy số cần tìm là: 
  825525

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi Mai