Toán Lớp 5: 2.4 x 3 + 1.8 x 4 + 1.2 x 6 + 3.6 x 2 + 14.4 + 7.2 x 4

Toán Lớp 5: 2.4 x 3 + 1.8 x 4 + 1.2 x 6 + 3.6 x 2 + 14.4 + 7.2 x 4

TRẢ LỜI

 1. 2,4 xx 3 + 1,8 xx 4 + 1,2 xx 6 + 3,6 xx 2 + 14,4 + 7,2 xx 4
  =7,2 + 1,8 xx 4 + 1,2 xx 6 + 3,6 xx 2 + 14,4 + 7,2 xx 4
  =7,2+7,2+1,2xx6+3,6xx2+14,4+7,2xx4
  =7,2+7,2+7,2+3,6xx2+14,4+7,2xx4
  =7,2+7,2+7,2+7,2+14,4+7,2xx4
  =7,2+7,2+7,2+7,2+14,4+28,8
  =72

  Trả lời

Viết một bình luận