Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm các số có hai chữ số mà bình phương của số ấy bằng lập phương tổng các chữ số của nó.

Toán Lớp 6: Tìm các số có hai chữ số mà bình phương của số ấy bằng lập phương tổng các chữ số của nó.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 27
   
  Gọi số đó là (ab)
  (ab)^2=(a+b)^3
  Từ đó ta suy ra (ab) phải là lập phương của 1 số, a+b là bình phương của 1 số
  (ab) = 27 hoặc 64
  chỉ có 27 thỏa mãn
  vậy (ab)=27

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số có 2 chữ số là a,b:
  Theo đầu bài ta có :
  (a+b)^3 =(10a+b)
  => a+b =( 1+9a/(a+b) )^2
  => a và b là số chính phương và 9a chia hết cho (a+b)
  => a+b thuộc ( 1;4;9;16) và chia hết cho (a+b) 
  a+b =1 => 10a+b=1 (loại)
  a+b =4 => 10a+b=4 (loại)
  a+b=9 => 10a+b=27 => a=2, b=7 (chọn)
  a+b = 16=> 10a+b=64=> a =6,b=4 (loại)
  Vậy số cần tìm là 27

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc Sa