Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: có 5 viên bi vàng , 4 viên bi xanh , 3 viên bi đỏ . hỏi có thể bốc ít nhất bao nhiêu vien bi để có 3 viên cùng màu

Toán Lớp 4: có 5 viên bi vàng , 4 viên bi xanh , 3 viên bi đỏ . hỏi có thể bốc ít nhất bao nhiêu vien bi để có 3 viên cùng màu

Comments ( 2 )

  1. có thể bốc ít nhất số viên bi cùng màu là
    3+3+3+1=10(viên bi)
     VẬy có thể bốc ít nhất 10 viên bi để có 3 viên cùng màu

  2. Có thể bốc ít nhất số viên bi để có 3 viên cùng màu là :
    3 xx 3 + 1 = 10 ( viên )
    Đáp số : 10 viên bi

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )