Toán Lớp 7: `h)` `|x + 1/3| – 3/4 = 7/12` `k)` $2^{x}$ `+` $2^{x + 3}$ `= 144`

By Thái Lâm

Toán Lớp 7: h) |x + 1/3| – 3/4 = 7/12
k) $2^{x}$ + $2^{x + 3}$ = 144

0 bình luận về “Toán Lớp 7: `h)` `|x + 1/3| – 3/4 = 7/12` `k)` $2^{x}$ `+` $2^{x + 3}$ `= 144`”

 1. h)
  |x + 1/3| – 3/4 = 7/12
  ⇒ |x + 1/3| = 7/12 + 3/4 = 16/12 = 4/3
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x + 1/3 = 4/3\\x + 1/3 = -4/3\end{array} \right.\) 
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x = 1\\x = -5/3\end{array} \right.\) 
  Vậy  S = {1 ; -5/3}
  k)
  2^x + 2^(x + 3) = 144
  ⇒ 2^x + 2^x . 2^3 = 144
  ⇒ 2^x . (1 + 8) = 144
  ⇒ 2^x = 16 = 2^4
  ⇒ x = 4
  Vậy  S = {4}

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  h)|x + 1/3| – 3/4 = 7/12$\\$|x + 1/3| = 7/12+3/4$\\$|x + 1/3|= 4/3$\\$\text{TH1:}$\\$x+1/3=4/3$\\$x=4/3-1/3$\\$x=1$\\$\text{TH2:}$\\$x+1/3=-4/3$\\$x=-4/3-1/3$\\$x=-5/3
  $k)2^x+2^{x+3}=144\\2^x+2^x.2^3=144\\2^x.(1+2^3)=144\\2^x.9=144\\2^x=144:9\\2^x=16\\2^x=2^4\\=>x=4$

  Trả lời

Viết một bình luận